امولسیفایر چیست؟

امولسیفایر چیست؟
طبق تعریف امولسیون سیستمی است ناهمگن که در آن حداقل یک مایع امتزاج بوده در یک مایع دوم بصورت قطرات و ذرات بسیار ریز پراکنده شده که در آن قطر ذرات معلق حدود 1 میکرومتر تا حداکثر 10 میکرومتر است این سیستم ها از پایداری کمی برخوردار هستند و با اضافه کردن مواد فعال کننده به آن مواد بصورت پایدارتری بجا خواهند ماند.
مایع پراکنده شده را فاز پراکنده یا داخلی و مایعی که آن را احاطه کرده است را خارجی مینامند.
همچنین امولسیفایر به ماده ای اطلاق میشود که موجب میگردد در آن سرعت واکنش های شیمیایی کم شده و از این طریق باعث پایداری امولسیون میگردد این امولسیفایرها استفاده گسترده ای در محصولات غذایی و صنعتی دارند امولسیفایرها دسته بزرگی از ترکیبات مختلف هستند که هر کدام استفاده مخصوص به خود دارد.
با اضافه کردن امولسیفایر به دو مایع که در حالت طبیعی و عادی با همدیگر مخلوط نمی شوند کشش سطحی بین دو ماده کاسته شده و از دو فازی شدن آن جلوگیری بعمل می آورد و بدین ترتیب امولسیون تشکیل می شود.
دسته بندی امولسیفایرها براساس یونی و غیر یونی بودن آنها است در واقع پتانسیل یونیزاسیون امولسیفایرها براساس تغییرات الکتروشیمیایی در فاز آبی است. در امولسیون های قیر یونی سر آب دوست غیر یونی و قطعی بوده و بدون یونیزه شدن در آب حل می شود.
امولسیفایری که در تهیه قیر امولسیونی استفاده می شود و به آن امولسیفایر قیر گفته می شود موجب می گردد کشش سطحی بین آب و قیر کاهش یابد و موجب تشکیل آن گردد این موارد باعث میگردد که قطرات قیر به همدیگر متصل نشده و مانع از انعقاد ذرات پراکنده قیر می شود.
ایفای نقش امولسیفایر در قیر امولسیونی بشرح ذیل است:
الف: کشش سطحی بین ذرات ریز قیر را کاهش میدهد.
ب: با جلوگیری از انعقاد قطرات قیر امولسیون را پایدار میکند.
ج: مشخصات عملکرد امولسیون را برای زمان شکسته شدن و ایجاد چسبندگی مشخص میکند.
انتخاب اشتباه امولسیفایر و یا استفاده از درصد نامناسب باعث تولید قیر امولسیونی ناپایدار و در نتیجه شکست زودهنگام و عدم امکان استفاده از آن میگردد. امولسیفایر قیر به دو گروه اصلی کاتیونیک و آنیونیک طبقه بندی می شوند.
در امولسیفایرهای کاتیونیک ذرات قیر دارای بار مثبت بوده و در اثر دافعه این بارهای مثبت ذرات بصورت ممکن در آب خواهند ماند اما در امولسیفایرهای آنیونیک ذرات قیر دارای بار منفی بوده و به دلیل طولانی بودن فرآیند شکست استفاده خاص تری دارند. شکستن امولسیون عبارت است از تبادل بار الکتریکی مولکول های امولسیفایر با مصالح سنگی منجر به از بین رفتن فشار محافظ مولکول های قیر شده و این فرصت را ایجاد میکند که یکدیگر را جذب کرده و به شکل قیر در آیند.
امولسیفایرهای قیر امولسیونی زودشکن و دیرشکن متفاوت بوده و درصد استفاده از آن فرق دارند. امولسیفایرهای مورد استفاده از قیرهای CRS دارای یک گروه الکیل به عنوان آب گریز است و در  امولسیفایرهای CSS از یک هیدروکربن حلقوی استفاده شود.
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •