آزمایش قیر

از جمله آزمایش هایی که بر روی قیر انجام میشود به تست های زیر میتوان اشاره کرد:

1- درجه نفوذ یا قابلیت نفوذ پذیری قیر(Penetration of bitumen)

تست قیر برای تعیین سختی آن را معمولاً به روش آزمایش درجه نفوذ انجام میدهند. در این تست از سوزنی استاندارد و تحت بار 100 گرم قرار میدهند و پس از مدت 5 ثانیه مقدار نفوذ آن برحسب دهم میلیمتر اندازه گیری میکنند که درجه نفوذ آن نامیده میشود و در این آزمایش دمای قیر بایستی 25 درجه سانتیگراد باشد. هرچقدر مقدار نفوذ کمتر باشد آن قیر سخت تر است.
بیشتر بخوانید در مقاله زیر:
درجه نفوذ قیر

2-  گرانروی و یا ویسکوزیته(Viscosity):

تعیین گرانروی و کندروانی نیز از اهمیت ویژه ای در تعیین خصوصیات قیر برخوردار است بدینصورت که هرچه کندروانی قیر بیشتر باشد خاصیت جامد بیشتری را بروز میدهد. بدیهی است هرچه دما بالاتر رود کندروانی کمتر می شود این آزمایش با دستگاه سی بولت فیورل و یا به روش کینماتیکی تعیین میگردد.

3-  درجه اشتعال(Flash Point):

 طبق تعریف درجه اشتعال درجه ای است که اگر قیر به آن دما برسد چنانچه گازهای ناشی از تصاعد آن نزدیک شعله آتش قرار بگیرد آن گاز شعله ور میگردد. دانستن درجه اشتعال از این نظر مهم است که حداکثر دمایی است که میتوان قیر را گرم نمود و بایستی کمتر از درجه اشتعال باشد.

4-  افت وزنی در اثر حرارت(Thin film oven test): 

روغن ها و ترکیبات نفتی موجود در قیرها در دمای بالا از قیر جدا میشوند و این موضوع باعث میگردد وزن قیر کاهش یابد که به آن افت وزنی میگویند که از خواص پر اهمیت قیر محسوب میشود. طبق روش آزمایش در این آزمایش دما بایستی به 163 درجه سانتیگراد و مدت آن پنج ساعت که برابر شرایط حدودی تهیه آسفالت گرم است برسد.

5- کشش پذیری با خاصیت انگمی قیرها(Ductillity of Bitumen):

چنانچه یک نمونه قیر به سطح مقطع یک سانتیمتر مربع را با سرعتی معادل 5 سانتیمتر بر دقیقه بکشیم مقدار طول نمونه قبل از پاره شدن آن را مقدار کشش پذیری یا خاصیت انگمی قیر میگویند.
بیشتر بخوانید در مقاله زیر:
خاصیت انگمی یا کشش پذیری قیر

6-  درجه خلوص با حلالیت(Solubility):

هرگاه نمونه ای از قیر را در تتراکلرورکربن و یا سولفور کربن حل نماییم مقداری ناخالصی بجا میماند که با اندازه گیری آن میتوان به درجه خلوص قیر رسید در واقع چنانچه وزن ناخالصی را از وزن کل قیر کم و بر وزن قیر تقسیم کنیم عدد حاصل درجه خلوص قیر بدست می آید.

7-  درجه نرمی یا نقطه نرمی(Softening Point):

درجه ای که آن درجه قیر از حالت جامد به حالت مایع برسد را درجه نرمی یا نقطه نرمی قیر گویند در واقع هرچه درجه نرمی قیر بیشتر باشد حساسیت کمتری نسبت به تغییرات دما را از خود نشان میدهد درجه نرمی قیرها معمولاً بین عدد 60 تا 70 هستند.
بیشتر بخوانید در مقاله زیر: 
نقطه نرمی قیر
چگالی قیر
آزمایشگاه و کنترل کیفیت قیر

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •