قیر محلول زودگیر RC

قیر محلول RC
قیرهای محلول از حل کردن قیرهای خالص در حلال های نفتی حاصل میگردند نوع و کیفیت و عملکرد قیرهای محلول به نوع قیر خالص اصلی و مقدار و نوع حلال آن بستگی دارد. قیرهای محلول در ساخت و نگهداری روسازی راه ها استفاده میشود قیرهای محلول از نظر سرعت گیرش مطابق ذیل گروه بندی می شود در این طبقه بندی اعداد پسوند نشان دهنده حداقل گرانروی بر حسب سانتی استوکس میباشد.

هر چقدر مقدار حلال نفتی در قیر محلول زیاد باشد روانی آن بیشتر است اگر از حلال های سنگین مشابه گازوئیل در قیر محلول استفاده شود قیرهای محلول SC) Slow Curing)   حاصل میگردد که سرعت تبخیر آن کم میباشد. در صورت استفاده از حلال های مشابه نفت سفید حاصل گردد زمان تبخیر در آن متوسط است در این صورت قیرهای MC)Medium Curing)  بدست می آید.
قیر مایع زودگیر Rapid Curing را که با علامت اختصاری RC مشخص میگردد قیر محلول مایعی است که به کمک حلال های سبک مانند نفتا تولید میشود.
پس از استفاده کاربرد، حلال این نوع قیر بر سرعت و در زمان کمی تبخیر شده و قیر خالص بجای میماند که همان خواص قیر اولیه را دارا است.
قیرهای محلول زودگیر RC را میتوان از قیر خالص با درجه نفوذ(penetration grade) و یا قیرهای عملکردیPG) Performance grade) برای تولید استفاده نمود. قیر محلول زودگیر RC به رنگ سیاه بوده و براساس استاندارد ASTM D2028m تولید میشود.
قیرهای زودگیر RC براساس گرانروی بر حسب سانتی استوکس تحت گریدهای RC70، RC250، RC80، RC3000 و براساس استاندارد فوق تولید میشود.

 RC-800: RC-70: RC-250:
 

RC-3000:

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  • #

    ارمان منصفی

    تشکر از اطلاعات مفیدی که زحمت میکشید ودر اختیار علاقه مندان قرار میدهید

    20 دی 1399
  •