تست نفوذ قیر

قیر چیست؟


استقامت قیرهای اکسید شده و قیرهای درجه نفوذ با دستگاه نفوذ پذیری براساس ASTMD5 (ASTM 2013a) یا EV 1426 (BSI, 2007a) اندازه گیری میشود. در این تست یک سوزن با ابعاد مشخص تحت وزن معینی و دمای مشخصی در یک نمونه قیر نفوذ پیدا میکند. دستگاه نفوذ در شکل زیر نشان داده شده است.