چرا قیر امولسیونی

چرا قیر امولسیونی
تمامی خواصی که برای قیرهای محلول در ساخت و نگهداری راه ها متصور است برای قیرهای امولسیونی هم امکان پذیر میباشد. ضمن اینکه دامنه و کاربرد قیرهای امولسیونی گسترده تر از قیرهای محلول میباشد و از این نظر قیرهای امولسیونی در برابر قیرهای محلول از عملکرد بهتر و بیشتری برخوردار هستند.
معیار انتخاب قیر امولسیونی: در این انتخاب بایستی نوع آن بدرستی انجام شوند و نحوه استفاده از آن برای کاربران بخوبی روشن و گویا باشد. بدیهی است نحوه کاربرد قیرهای امولسیونی دارای تفاوت هایی با قیرهای محلول است که نیاز به آموزش و  اطلاع کافی از نحوه عمکلرد آن ضروری است.
بعضی از کاربران قیرهای امولسیونی را دقیقاً مشابه قیرهای محلول دانسته و شیوه خاص استفاده از آن را رعایت نمیکند و از این نظر دچار مشکل میگردند.
بنابراین آموزش بهره برداری از قیرهای امولسیونی برای کاربران ناظران و پیمانکاران راه ضروری است توصیه میشود استفاده کنندگان از قیرهای امولسیونی برای حمل، نگهداری، بهره برداری با کارخانه سازنده آن مشورت نمایند و راهنمایی لازم را کسب کنند. در گزارش زیر به بخشی از عوامل موثر در انتخاب قیر امولسیونی اشاره میگردد.
1-  شرایط زیست محیطی: علاوه بر اینکه در همه جا و همیشه از نظر زیست محیطی انتخاب قیر امولسیونی ضرورت دارد و در مناطق خاص مانند نقاطی که انسان ها و گیاهان و حیوانات حضور دارند بهره برداری از آن مورد تاکید بیشتر است.
2-  به دلیل استفاده از آب جهت رقیق تر کردن قیر مورد استفاده بجای حلال نفتی در قیرهای محلول کیفیت بهره برداری و مقدار چسبندگی آن به مصالح سنگی افزایش بیشتری خواهد داشت.
3-  به دلیل وجود تنوع در قیرهای امولسیونی از نظر زمان شکست میتوان با انتخاب نوع مناسب بر حسب نوع کاربرد شرایط بهتری را در اجرا فراهم نمودمثلاً در روکش های آسفالتی که همزمان با عبور ترافیک صورت میگیرد استفاده از قیر امولسیونی CRS برای تک کت به دلیل سرعت شکست سریع آن ایمنی بیشتری را برای عبور و سایل نقلیه همزمان با اجرا فراهم می آورد.
4-  استفاده از قیرهای امولسیونی در شرایط خیس و نمناک بودم مصالح سنگی براحتی امکان پذیر است و مشکلی را از نظر دستیابی به کیفیت مناسب آن فراهم نمیکند. بدیهی است در شرایط بارندگی شدید استفاده از این نوع قیر توصیه نمیشود.
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •