قیر کات بک ام سی 70

قیر کات بک Cut Back Bitumen Mc70 از حل نمودن قیرهای خالص با هیدروکربن ها حاصل میگردند که خصوصیاتو کاربری آن بشرح ذیل است:

Cutback Bitumen MC-70

MC-70 is a medium curing cutback bitumen that contains 64% bitumen, is black in color and is manufactured strictly as per ASTM D 2027M-13 standard.


دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •