قیر PG چیست؟

قیر PG
نظر به اینکه قیر به عنوان مهمترین جزء روسازی راه و آسفالت شناخته میشود و چنانچه این قیر از کیفیت و عملکرد مناسبی برخوردار نباشد اثر مستقیم بر کیفیت آسفالت خواهد داشت.  اخیراً بجای تولید قیرهای ویسکوزیته گرید(Viscosity Grade) و قیرهای با درجه نفوذ (penetration Grade) در تولید آسفالت از قیرهای PG  استفاده میگردد.
در قیرهای PG دسته بندی براساس شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن انجام میشود بطوریکه  در این طبقه بندی ویژگی های متفاوت در برابر ترک خوردن و تغییر شکل دادن در اثر سرما و گرما و خستگی و پیش بینی سخت شدن قیر در محل تولید و کارخانه در هنگام تهیه آسفالت مورد توجه قرار میگیرد. همچنین میزان ترافیک و مرور زمان و سرعت بارگذاری در جاده در آن مورد توجه است.
تفاوت قیرهای PG با دیگر قیرهای اشاره شده، در شرایط حقیقی مورد استفاده در آن است بطوریکه برای استفاده مطلوب از قیر، شرایط جوی متفاوت را در نظر گرفته و خصوصاً آب و هوای محیطی در آن مورد نظر خاص است.
همانطور که اشاره شد در این روش درجه بندی قیرهای راهسازی براساس پیش بینی عملکرد آن در راه در نظر است بطوریکه براساس خصوصیات قیر در شرایط واقعی مانند انواع آب و هوا به گروه های مختلف طبقه بندی می شود که بر مبنای رفتار دقیق از خصوصیات عملکردی آن است مثلاً در طبقه بندی های قبلی درجه نفوذ و مقدار ویسکوزیته آزمایش های نفوذ و شکل پذیری بر روی عملکرد قیر تاثیر ندارد در صورتیکه در قیرهای عملکردی (PG) خواص فیزیکی اصول مهندسی بطور مستقیم به عملکرد قیر ارتباط می یابد و در طبقه بندی قبلی آزمایش ها در یک دمای استاندارد و مشخص انجام میشود. بدون اینکه به شرایط واقعی محیط آسفالت اشاره ای گردد اما در قیرهای PG مبنای آزمایش ها با توجه به شرایط آزمایشی متغیر میباشد همچنین آزمایش های پیرشدگی قیر در کوتاه مدت انجام میشود اما در قیرهای PG این آزمایش ها برای طولانی مدت و همچنین برای هنگام بهره برداری و بعد از مخلوط شدن و تولید آسفالت انجام میشود.
قیرهای PG براساس عملکرد در دماهای مختلف درجه بندی می شوند بطوریکه قبلاً بیشترین و کمترین دمای آسفالت محاسبه میشوند و بهترین قیری که در آن درجه حرارت کارکرد دارند را پیشنهاد میکند. در این روش قیر براساس مشخصات عملکردی در شرایط آب و هوایی مختلف طبقه بندی می شوند بطوریکه بتواند تغییر دائمی قیر و شکست در اثر خستگی و ترک خوردن آن در دجه حرارت های پایین را محدود کند. مثلاً برای یک قیر در شرایط آب و هوایی متوسط در هفت روز پی در پی 52 درجه سلسیوس بالای صفر تا 40 درجه سلسیوس زیر صفر طراحی میشود، بتوان دراین درجه حرارت از آن استفاده کرد در این دسته بندی هر نوع قیر با دو عدد مثبت و یک عدد منفی تعریف میگردد که عدد مثبت در آن مربوط به متوسط هفت روز دمای پی در پی بیشترین دمای روسازی در فصل تابستان و عدد منفی در آن مینیمم دمای روسازی است در هفت روز پی در پی فصل زمستان برحسب درجه سلسیوس
بنابراین عدد مثبت حداکثر دمای قابل تحمل قیر را نشان میدهد و عدد منفی حداقل دمای قابل تحمل آن را بیان میکند هرچند بعضاً توسط کاربران این دسته بندی را میتوان با دسته بندی براساس قیرهای با درجه نفوذ (penetration Grade) معادل سازی کرد بطوریکه  مثلاً قیر 70/60 با درجه نفوذ 70-64 معادل قیر 22-64 PG و قیر 100-85 با درجه نفوذ 95 با قیر 22-58 PG معادل سازی میگردند و اما اگر قیر استفاده شده 22-58 PG باشد عملکرد مشابه قیر 100-85 داشته اما کمی شل تر است که برای مناطق نسبتاً سردسیر مناسب است.
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •