برگزاری سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات تهران 1400
برگزاری سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات تهران 1400
برگزاری همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات تهران 1400
 تاریخ شروع: سه شنبه 18 آبان 1400 Tue 09 November 21
تاریخ پایان: پنج شنبه 20 آبان 1400 Thu 11 November 21

محل برگزاری:
ایران، تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
برگزار کننده:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی