MC- 250

قیر محلول کندگیر MC-250

 MC-250 قیر محلول کندگیری است که حاوی 74% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.

جدول مشخصات

مشخصات حداقل حداکثر روش آزمون
گرانروی سینماتیک بر حسب CSt در °60 سانتیگراد 250 500 ASTM D2170
نقطه اشتعال (با استفاده از دستگاه روباز تگ)، °سانتیگراد [150] 66 - ASTM D3143

آزمون تقطیر:

درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارتهای مختلف نسبت به آنچه در 360 درجه سانتیگراد تقطیر می شود:

در °225 سانتیگراد - 20 ASTM D402
در °260 سانتیگراد 5 55 ASTM D402
در °316 سانتیگراد 60 90 ASTM D402
درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارتهای مختلف نسبت به آنچه در 360 درجه سانتیگراد تقطیر می شود 67 - ASTM D402

آزمون روی پسماند تقطیر:

نفوذ در °25 سانتیگراد 120 300 ASTM D5
شکل پذیری در °25 سانتیگراد در سانتی متر 100 - ASTM D113
انحلال پذیری در تریکلرواتیلن, % 99.0 - ASTM D2042
آب, % - 0.2 ASTM D95

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی


  آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

 • دانه بندی آسفالت پیوسته

 • لکه گیری فوری

 • لکه گیری غیر فوری


  قیر پاشی

 • اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد

 • غبارنشانی داست بایندر


  آسفالت های حفاظتی

 • اندود ماسه ای سند سیل

نحوه تهیه

قیر محلول کندگیر MC-250 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:
 • فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

 • بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

 • بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم