MC-30

قیر محلول کندگیر MC-30

در میان قیرهای محلول، قیرهای محلول "کندگیر" رایج ترین و متداول ترین گروه می باشند که در میان آنها نیز، MC-30 بالاترین میزان تقاضا در بازار را به خود اختصاص داده است.
 MC-30 قیر محلول کندگیری است که با در بر داشتن 58% قیر، پایین ترین  ویسکوزیته را در میان انواع قیرها دارا می باشد. این قیر به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.

جدول مشخصات

مشخصات حداقل حداکثر روش آزمون
گرانروی سینماتیک بر حسب CSt در °60 سانتیگراد 30 60 ASTM D2170
نقطه اشتعال (با استفاده از دستگاه روباز تگ)، °سانتیگراد [100] 38 - ASTM D3143

آزمون تقطیر:

درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارتهای مختلف نسبت به آنچه در 360 درجه سانتیگراد تقطیر می شود:

در °225 سانتیگراد - 35 ASTM D402
در °260 سانتیگراد 40 70 ASTM D402
در °316 سانتیگراد 75 93 ASTM D402
درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارتهای مختلف نسبت به آنچه در 360 درجه سانتیگراد تقطیر می شود 50 - ASTM D402

آزمون روی پسماند تقطیر:

نفوذ در °25 سانتیگراد 120 300 ASTM D5
شکل پذیری در °25 سانتیگراد در سانتی متر 100 - ASTM D113
انحلال پذیری در تریکلرواتیلن, % 99.0 - ASTM D2042
آب, % - 0.2 ASTM D95

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی

  قیر پاشی

 • اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل کم

 • اندود سطحی تک کت 

 • غبارنشانی داست بایندر


  فواید

 • اجرای آسان

 • ماندگاری و دوام طولانی مدت

نحوه تهیه

قیر محلول کندگیر MC-30 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:
 • فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

 • بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

 • بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

مقدار قابل استفاده پیشنهادی در عملیات راه سازی

نوع سطوح مقدار استفاده به کیلوگرم در مساحت یک مترمربع
سطوح سخت 1.2