بازیافت آسفالت گرم چیست

منظور از بازیافت آسفالت گرم به مجموعه عملیاتی اطلاق میگردد که طی آن عملیات آسفالت موجود و فرسوده از سطح راه برداشته شده (همراه با مصالح روسازی یا بدون آن) و بعد از شکستن و خرد کردن و دانه بندی و افزودن قیر و مواد جوان کننده در کارخانه آسفالت گرم تهیه مجدد شده و بر روی سطح راه پخش و متراکم میگردد. حسب مورد این مواد میتواند با مصالح سنگی و یا آسفالت گرم جدید و یا قیر اصلاح شوند هرچند در روش بازیافت، میتوان بدون استفاده از کارخانه آسفالت گرم از روش بازیافت سرد نیز بهره گرفت به عبارت دیگر بازیافت آسفالت استفاده مجدد از مصالح روسازی اعم از آسفالت و یا همراه بیس بمنظور آماده کردن آسفالت جدید است در واقع میتوان گفت بازیافت آسفالت یک روش مدیریت پسماند نیز محسوب میشود.
استفاده از روش بازیافت موجب صرفه جویی اقتصادی شده و با حفظ منابع طبیعی در محافظت از محیط زیست و کاهش آلودگی کمک میکند.
همچنین بازیافت میتواند بصورت درجا و یا کارخانه ای باشد.

بازیافت درجا

در "بازیافت درجا" تمامی فرآیند بازیابی گرم در محل مصرف در داخل دستگاه بازیافت تخلیه و تهیه میگردد و آسفالت بازیابی شده بر روی سطح راه پخش و متراکم میشود و نیاز به حمل ندارد در حقیقت این روش مناسب ترمیم خرابی های سطحی راه است و تغییراتی در توان باربری لایه روسازی ایجاد نمیکند و معمولاً ضخامت آن 25 تا 50 میلیمتر است. 

بازیافت کارخانه ای

در بازیافت کارخانه ای آسفالت کنده شده(RAP) از سطح راه به محل کارخانه آسفالت حمل شده و حسب مورد با مصالح سنگی، قیر، مواد جوان کننده و یا فیلر مخلوط شده و پخته می شود این آسفالت جدید مجدداً به محل مصرف حمل و پخش و کوبیده میشود.
بدیهی است این آسفالت تولید شده برای استفاده در لایه های مختلف مثل توپکا و یا بیندر بایستی مطابق مشخصات مربوط به خود باشد.
قیر مورد استفاده در تولید آسفالت گرم معمولاً از قیرهای با درجه نفوذ بالا و ویسکوزیته کم انتخاب میگردد بطوری که این قیر هم مصالح سنگی جدید را آغشته میکند و هم با مخلوط شدن با قیر سخت شده موجود در مصالح بازیافتی شرایط و مشخصات لازم را فراهم می آورد. اختلاط قیر جدید با قیر موجود در(RAP) خواص لازم قیر را در طراحی از نظر شرایط محیطی و بار عبور ترافیک فراهم می آورد.
برای مشخص شدن درصد قیر موجود در آسفالت های گرم بازیافتی(RAP) از روش سوزاندن مخلوط آسفالتی استفاده میشود مشخص کردن نقطه نرمی و درجه نفوذ و ویسکوزیته هم در آن لازم است.
قیر موجود در مصالح بازیافتی(RAP) در اثر گذشت زمان سخت شده و مواد روغنی و موثر آن تبخیر شده است و خواص خود را در شرایط آب و هوایی و گذشت زمان از دست داده است به همین دلیل جهت بهبود شرایط آن از مواد جوان کننده استفاده میشود که برای اصلاح ویسکوزیته و درجه نفوذ آن لازم است و بدین ترتیب قیر اصلاح شیمیایی و فیزیکی می شود.
جوان کننده ها هیدروکربورهای نفتی هستند که ضمن دارا بودن خواص قیر میتواند بجای قیر اضافه موردنیاز استفاده شوند.

محاسن استفاده از روش بازیافت آسفالت گرم:

1-  حفظ منابع طبیعی
2-  افزایش توان باربری و مقاومت لایه روسازی بدون تغییر زیاد در ضخامت آن
3-  مرمت آسیب دیدگی سطح راه شامل قیرزدگی، پدیده پریدن دانه های سنگی و شیار و رد چرخ
4-  افزایش مقاومت لغزشی
5-  اصلاح قیر سخت شده موجود و در نتیجه افزایش طول عمر آسفالت
6-  عدم تغییر در رقوم پروژه و سازگاری با شرایط هندسی جاده
7-  کم کردن ضایعات و عدم نیاز به محل تخلیه آن

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •