انواع قیرهای محلول

قیرهای محلول از نظر مدت زمان لازم جهت بهره برداری پس از کاربرد و استفاده به سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند:

قیرهای محلول زودگیر (RC ( Rapid Curing

چنانچه برای تهیه این نوع قیر محلول از حلال (Solvent) سبک مشابه بنزین و یا نفتا و یا دیگر حلال های مشابه استفاده گردد قیر محلول RC تولید میگردد که حلال آن مدت کوتاهی پس از اجرا تبخیر و از قیر جدا می شود طبقه بندی قیرهای محلول RC بر حسب میزان گرانروی سینماتیک آن بر حسب سانتی استوکس به چهار طبقه RC-70 و RC-250 و RC-800 و RC-3000 تقسیم بندی می شوند.
هر اندازه مقدار حلال موجود در قیر محلول بیشتر باشد آن قیر روانتر است بطوریکه این میزان حلال برای RC70=%45  و برای RC250=%35  و RC800=%25  و RC3000=%20 (حدود) می باشد.
این نوع قیر تحت استاندارد ASTMD 2028 M تولید میشود. این نوع قیر را میتوان بصورت فله و یا بشکه و مخازن IBC و یا فلکسی تانک عرضه نمود.
مقدار گرانروی سینماتیک بر حسب CST و در 60 درجه سانتیگراد طبق روش آزمون ASTMD 2170 برای انواع قیرهای محلول RC بشرح زیر است.


 

قیرهای محلول کندگیر  Medium Curing) MC) 

چنانچه برای تهیه این نوع قیر محلول از حلال (Solvent) نیمه سنگین مشابه نفت سفید و یا حلال های مشابه دیگر استفاده گردد قیر محلول MC تولید میگردد زیرا حلال آن در مدت طولانی تری نسبت به حلال قیرهای محلول RC تبخیر میشود و از قیر جدا میگردد قیرهای کندگیر MC به پنج طبقه دسته بندی میگردند. دسته بندی قیرهای محلول MC برحسب مقدار گرانروی سینماتیک آن و براساس سانتی استوکس بشرح زیر تقسیم بندی می شوند:
MC30- MC70- MC250- MC800- MC3000
هرچه مقدار حلال موجود در قیر محلول MC کمتر باشد آن قیر کندروانتر است بطوریکه میزان  قیر موجود برای MC30=%58  و MC70=%64  و MC250=%74  و MC800=%80  و MC3000=%85 (حدود) میباشد. این نوع قیر محلول تحت استاندارد ASTMD 2027m-13 تولید میگردد.
این نوع قیر را میتوان بصورت فله و یا بشکه و با مخازن IBC و یا فلکسی تانک عرضه نمود. مقدار گرانروی سینماتیک بر حسب CST و در 60 درجه سانتیگراد طبق روش آزمون ASTMD2170 برای انواع قیرهای محلول MC بشرح زیر است:


قیرهای محلول دیرگیر (SC (Slow Curing

اگر برای تولید این نوع قیر از حلال های سنگین مشابه گازوئیل و یا نوعی از نفت سیاه و یا مازوت بهره برداری گردد قیر محلول SC بدست می آید. در این حالت حلال موجود در آن در شرایط آب و هوایی معمولی تبخیر نمی شود بلکه تحت تاثیر تغییر شکل مولکولی و مدت طولانی و به مرور زمان صورت میگیرد به همین دلیل میتوان قیرهای محلول SC را بصورت مستقیم از تقطیر نفت خام  در برج تقطیر بدست آورد.
قیرهای محلول SC بر حسب مقدار حلال موجود در آن به چهار دسته بشرح زیر تقسیم بندی می شوند: SC70- SC250- SC800- SC3000
این تقسیم بندی بر حسب میزان گرانروی سینماتیک آن و بر حسب سانتی استوکس میباشد. این نوع قیر را میتوان بصورت فله و یا بشکه و مخازن IBC و فلکسی تانک عرضه نمود.
هرچقدر مقدار حلال موجود در قیر محلول SC بیشتر باشد آن قیر روانتر است بطوریکه این میزان حلال برای RC70=%50  و RC250=%40  و RC80=%30  و RC8000=%20 (حدود) میباشد.
مقدار گرانروی سینماتیک بر حسب CST و در 60 درجه سانتیگراد طبق روش آزمون ASTMD 2170 برای انواع قیرهای محلول SC بشرح زیر است:
 
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •