MC-70

قیر محلول کندگیر MC-70

 MC-70 قیر محلول کندگیری است که حاوی 64% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.

جدول مشخصات

مشخصات حداقل حداکثر روش آزمون
گرانروی سینماتیک بر حسب CSt در °60 سانتیگراد 70 140 ASTM D2170
نقطه اشتعال (با استفاده از دستگاه روباز تگ)، °سانتیگراد [100] 38 - ASTM D3143

آزمون تقطیر:

درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارتهای مختلف نسبت به آنچه در 360 درجه سانتیگراد تقطیر می شود:

در °225 سانتیگراد - 25 ASTM D402
در °260 سانتیگراد 10 70 ASTM D402
در °316 سانتیگراد 65 93 ASTM D402
درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارتهای مختلف نسبت به آنچه در 360 درجه سانتیگراد تقطیر می شود 55 - ASTM D402

آزمون روی پسماند تقطیر:

نفوذ در °25 سانتیگراد 120 300 ASTM D5
شکل پذیری در °25 سانتیگراد در سانتی متر 100 - ASTM D113
انحلال پذیری در تریکلرواتیلن, % 99.0 - ASTM D2042
آب, % - 0.2 ASTM D95

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی


    قیر پاشی

  • اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل کم

  • غبارنشانی داست بایندر

نحوه تهیه

قیر محلول کندگیر MC-70 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:
  • فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

  • بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

  • بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم