قیرهای امولسیون

قیرها به انواع و درجه از جامدات ترد و شکننده تا مایعات روان تولید می شود. قیری که در راهسازی استفاده می شود معمولاً حد وسط دو حالت  جامد و مایع می باشد قیرهای راهسازی در دمای محیط به صورت جامد یا شبه جامد است ولی آن را می توان با گرم کردن یا اضافه کردن حلال نفتی یا امولسیون سازی با آب به صورت مایع در آورد.

امولسیون تهیه شده متشکل از از دو فاز پیوسته شامل آب و ماده امولسیون ساز و ناپیوسته شامل قیر می باشد. در امولسیون های قیری، قیر با مقدار بسیار کم مواد امولسیون ساز به صورت دانه های بسیار ریزی در آب پخش می شود و پس از پخش شدن روی مصالح سنگی شکست قیر اتفاق می افتد و قیر خالص باقی می ماند.

با توجه به این که قیر و آب در شرایط کنترل شده و با افزودنی های شیمیایی مناسب با یکدیگر ترکیب می شوند در قیرهای امولسیونی مخلوطی پایدار از قیر و آب تشکیل می شود و این پایداری باید دوام داشته باشد. امولسیون ها برای اولین بار در سال 1900 میلادی تولید شدند. گسترش انواع قیر امولسیون همراه با تنوع تجهیزات تولید و اصلاح محدوده وسیعی از انتخاب را برای مصرف کننده ایجاد می کند.

گروه های امولسیون قیری 

امولسیون ها به سه گروه تقسیم می شوند:

  • آنیونی
  • غیر یونی

در عمل؛ دو نوع اول بیشتر در ساخت جاده و نگهداری آن استفاده می شوند. امولسیون های غیریونی بیشتر برای توسعه مصرف امولسیون در دیگر بخش ها مهم می باشد. نوع آنیونی و کاتیونی به بار الکتریکی احاطه شده روی ذرات قیر بر میگردد. این سیستم تشخیص دنباله ای از قانون اصلی الکتریسته مانند دافعه بارهای همنام و جاذبه بارهای ناهمنام می باشد. وقتی دو قطب در یک مایع فرو برده شده و جریان الکتریکی از آنها عبور داده می شود. آند به صورت بار مثبت و کاتد به صوت بار منفی در می آیند. اگر جریان از درون امولسیونی که شامل ذرات قیر با بار منفی هستند عبور داده شود آنها به سوی قطب آند حرکت خواهند کرد، بنابراین امولسیون به عنوان آنیونی شناخته می شود. بر عکس ذرات قیر با بار مثبت روی کاتد نشسته و امولسیون کاتیونی می باشد.

انواع قیرهای امولسیونی کاتیونی:

امولسیون های تندشکن

امولسیون های کندشکن

امولسیون های دیرشکن


انواع قیرهای امولسیون تند شکن

قیر امولسیون تندشکن CRS-2

CRS-2 قیر امولسیون کاتیونی تندشکنی است که 65% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر امولسیون تندشکن CRS-2 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

آسفالت سطحی یک لایه ای

آسفالت سطحی چند لایه ای

اندود ماسه ای سند سیل

با فضای خالی کم


قیر امولسیون تندشکن CRS-1

CRS-2 قیر امولسیون کاتیونی تندشکنی است که 65% قیر در برداشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر امولسیون تندشکن CRS-2 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

آسفالت سطحی یک لایه ای

آسفالت سطحی چند لایه ای

اندود ماسه ای سند سیل

با فضای خالی کم
انواع قیرهای امولسیون کندشکن

قیر امولسیون کندشکن CMS-2

CMS-2 قیر امولسیون کاتیونی کندشکنی است که 65% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر امولسیون کندشکن CMS-2  به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

لکه گیری فوری

درزگیرها

رویه های آسفالتی

آسفالت ماکادام نفوذی

با فضای خالی زیاد

قیر امولسیون کندشکن CMS-2h

CMS-2h قیر امولسیون کاتیونی کندشکنی است که 65% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر امولسیون کندشکن CMS-2h  به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

لکه گیری فوری

درزگیرها

رویه های آسفالتی

انواع قیرهای امولسیون دیرشکن

قیر امولسیون دیرشکن CSS-1h

CSS-1h قیر امولسیون کاتیونی دیرشکنی است که 57% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر امولسیون دیرشکن CSS-1h به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

دانه بندی پیوسته

قیر پاشی

اندود آب بندی بدون سنگدانه فوگ سیل

اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد

اندود سطحی تک کت

غبارنشانی داست بایندر

مالچ پاشی

درزگیرها

رویه های آسفالتی

آسفالت های حفاظتی

دوغاب قیر و ماسه اسلاری سیل

قیر امولسیون دیرشکن CSS-1

CSS-1 قیر امولسیون کاتیونی دیرشکنی است که 57% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر امولسیون دیرشکن CSS-1 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

دانه بندی پیوسته

قیر پاشی

اندود آب بندی بدون سنگدانه فوگ سیل

اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد

اندود سطحی تک کت

غبارنشانی داست بایندر

مالچ پاشی

درزگیرها

رویه های آسفالتی