شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب

قیرهای محلول

قیر محلول

قیر کات بک یا قیر محلول نوعی فرآورده قیری است که از رقیق کردن قیر خالص در هیدروکربورهای نفتی تهیه میشود و هدف ار آن کاهش ویسکوزیته و افزایش قدرت نفوذ قیر بر روی سطوح آسفالت میباشد. قیر محلول در دمای پایین تری نسبت به قیر خالص بر روی لایه های مختلف جاده اسپری میشود که پس از تبخیر حلال آن ماده قیری برجای میماند که از نظر سختی با قیر خالص برابری میکند. 

قیرهای محلول بر اساس زمان سخت شدنشان به سه دسته تقسیم بندی میشوند:

زودگیر

کندگیر

دیرگیر