قیرهای محلول

قیرهای محلول از حل کردن قیرهای خالص در حلال های نفتی به دست می آید. نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد. هر اندازه مقدار حلال های نفتی در قیر محلول زیادتر باشد، روانی یا ویسکوزیتهآن بیشتر است. معمولاً درصد حلال مصرفی در قیرهای محلول از 20 تا 50 درصد تغییر می کند. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای و یا آسفالت مخلوط در محل و غیره مصرف می شود. قیرهای محلول بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه اصلی زیر طبقه بندی می شوند:

 • قیرهای محلول زودگیر

 • اگر از بنزین و حلال های سبک برای حل کردن قیر خالص استفاده شود، قیر محلول را زودگیر مینامند زیرا حلال موجود در قیر در مدت کمی بعد از مصرف قیر محلول، زود تبخیر شده و قیر اصلی برجای می ماند.

 • قیرهای محلول کندگیر

 • قیرهای کندگیر از حل کردن قیر خالص در نفت سفید و حلال نفتی نیمه سنگین  تهیه می شود که سرعت تبخیر حلال از بنزین کندتر و طولانی تر است.

 • قیرهای محلول دیرگیر

 • قیرهای محلول دیرگیر از حل کردن قیر خالص در حلال های نفتی سنگین مانند گازوئیل یا نفت سیاه، بدست می آید.این قیرها را میتوان مانند قیرهای خالص، مستقیماً از تقطیر نفت خام بدست آورد.

انواع قیرهای محلول زودگیر:

قیر محلول زودگیر RC-70

 RC-70 قیر محلول زودگیری است که حاوی 55% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2028M به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر محلول زودگیر RC-70 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله(به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

قیر پاشی

اندود آب بندی بدون سنگدانه فوگ سیل

اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد

اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل کم

اندود سطحی تک کت

غبارنشانی داست بایندر

مالچ پاشی

 •  

 • قیر محلول زودگیر RC-250

 •  RC-250 قیر محلول زودگیری است که حاوی 65% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2028M به تولید می رسد.

 • نحوه تهیه:

 • قیر محلول زودگیر RC-250 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

  فله(به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

  بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

  بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

 • نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

 • آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

  دانه بندی پیوسته

  لکه گیری فوری

  لکه گیری غیر فوری

  قیر پاشی

  اندود نفوذی (پریمکت) روی سطح با تخلخل زیاد

  آسفالت های حفاظتی

  آسفالت سطحی یک لایه ای

  آسفالت سطحی چند لایه ای

  اندود آب بندی با مصالح سنگی

  اندود ماسه ای سند سیل

  آسفالت ماکادام نفوذی

  با فضای خالی کم

 •  قیر محلول زودگیر RC-800

   RC-800 قیر محلول زودگیری است که حاوی 75% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2028M به تولید می رسد.

  نحوه تهیه:

  قیر محلول زودگیر RC-800 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

  فله(به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

  بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

  بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

 • نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:
 • آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

 • لکه گیری فوری

 • لکه گیری غیر فوری

 • آسفالت های حفاظتی

 • آسفالت سطحی یک لایه ای

 • آسفالت سطحی  چند لایه ای

 • اندود آب بندی با مصالح سنگی

 • آسفالت ماکادام نفوذی

 • با فضای خالی زیاد

 •   قیر محلول زودگیر RC-3000

   RC-3000 قیر محلول زودگیری است که حاوی 80% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2028M به تولید می رسد.

  نحوه تهیه:

  قیر محلول زودگیر RC-3000 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

  فله(به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

  بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

  بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

 • نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

 • آسفالت های حفاظتی

  آسفالت سطحی  یک لایه ای

  آسفالت سطحی چند لایه ای

  اندود آب بندی با مصالح سنگی

  آسفالت ماکادام نفوذی

  با فضای خالی زیاد

 •  

 •  انواع قیرهای محلول کندگیر:

  قیر محلول کندگیر MC-30:

 • در میان قیرهای محلول، قیرهای محلول "کندگیر" رایج ترین و متداول ترین گروه می باشند که در میان آنها نیز، MC-30 بالاترین میزان تقاضا در بازار را به خود اختصاص داده است.

   MC-30 قیر محلول کندگیری است که با در بر داشتن 58% قیر، پایین ترین  ویسکوزیته را در میان انواع قیرها دارا می باشد. این قیر به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.

 • نحوه تهیه:

 • قیر محلول کندگیر MC-30 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

  فله(به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

  بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

  بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

 • نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

  قیر پاشی

  اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل کم

  اندود سطحی تک کت 

  غبارنشانی داست بایندر

 • فواید:

 • اجرای آسان

 • ماندگاری و دوام طولانی مدت


 

قیر محلول کندگیر MC-70

 MC-70 قیر محلول کندگیری است که حاوی 64% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.

نحوه تهیه:

قیر محلول کندگیر MC-70 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 191 کیلوگرم

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی:

قیر پاشی

اندود نفوذی پریمکت  روی سطح با تخلخل کم

غبارنشانی داست بایندر